neighborhood を neiborhood, naborhood と書いてみる

neighbor が neibor あるいは nabor になるとすれば、neighborhood は次のようになる。

neighborhood === neiborhood, naborhood